Dôležité informácie

Za novými golfovými zážitkami 

Ak poznáte naše golfové ihriská naspamäť, alebo vás láka vyskúšať si niečo nové, potom sa vydajte za golfovými zážitkami do zahraničia a spojte svoju záľubu s dovolenkou. Objavujte, poznávajte, užívajte si a kochajte sa krásou tamojšej prírody. Stačí si len vybrať zo širokej ponuky destinácií, či už tých klasických ako je Taliansko či Španielsko, tak i tých netradičných, vydajte sa napríklad do vzdialenejších kútov sveta, ako do Južnej Afriky alebo na Blízky východ.  Cestovná kancelária vám ušije golfovú dovolenku na mieru presne podľa vašich predstáv, odporučia overené miesta, ktoré stoja za to navštíviť, pripraví doprovodný program i program pre negolfistov.

 

Podmienky prepravy golfbagu podľa leteckých spoločností:

Eurowings : cena 50,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg

Ryanair: cena 30,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  20 kg

Laudamotion : cena 35,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  20 kg

Sunexpress : cena 40,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  32 kg

Rakúsky MyHoliday

cena 50,- € za golfbag, ktorý váži max. 23 kg. Golfbag musí byť prihlásený dopredu.

Austrian Airlines

cena 80,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg - krátke vzdialenosti vrámci Europy

cena 100,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg - severná afrika, Bllízky a stredný východ, centrálna Ázia

cena 150,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg - krátke medzikontiinentálne  vzdialenosti

cena 200,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg - stredné medzikontiinentálne  vzdialenosti

cena 250,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg - dlhé medzikontiinentálne  vzdialenosti

Žiadosť musí byť vopred potvrdená pri rezervácií !

Lufthansa

cena 80,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg - krátke vzdialenosti

cena 120,- € /1 golfbag/1 smer,  max.hmotnosť  23 kg - dlhé vzdialenosti

Žiadosť musí byť vopred potvrdená pri rezervácií !

Emirates

golfbag je považovaný za súčasť normálnej batožiny. V ekonomickej triede max. váha 30 kg, business triede 40 kg a v prvej triede 50 kg. Nadváha je spoplatnená a bude sa musieť zaplatiť pri check-in.

KLM Royal Dutch

normálna batožina do 23 kg je zadarmo. Golfbag sú považované za extra batožinu a musia byť predbežné registrované. Cena v rámci Európy je 30,- € a pre medzikontinentálne lety je to od 70,- € do 85,- €.

Kondor

od 59,99 € do 84,99 €, maximálna váha 30 kg.

 

Transport golfbagu

Poplatky za transport golfbagu sa hradia predom prostredníctvom našej CK. Váha jedného golfbagu sa pohybuje od 15 - 30 kg v závislosti od danej leteckej spoločnosti.

Transfery

Pre našich klientov sú zabezpečené transfery z letiska do jednotlivých hotelov. Taktiež zabezpečujeme transfery na vybrané golfové ihriská.

Požičanie auta

Vo väčšine ponúkaných destinácií je možnosť požičania auta priamo na letisku. Auto si môžete vybrať podľa Vašich preferencií a požiadaviek. Využite možnosť objednania si auta priamo u nás za špeciálne zvýhodnené ceny.

Parkovanie na letisku

V prípade záujmu vieme zabezpečiť parkovanie na Viedenskom letisku Schwechat počas Vašej dovolenky v nasledovných cenách:

Mazur Parkplatz:   8 dní (192 hod.) 52,- € / 15 dní ( 360 hod.)     68,- €

Parkplatz C:         8 dní (192 hod.) 78,- € / 15 dní ( 360 hod.)   110,- €

Parkhaus 3 - 4 :   8 dní (192 hod.) 108,- € / 15 dní ( 360 hod.)  167,- €

 

Podmienky vstupu:

USA a území patriacich USA

Cestujúci, ktorí vstupujú do USA podliehajú zvýšeným požiadavkam na bezpečnosť. Vyžaduje sa zaplatenie administratívnych poplatkov a vyplnenie ESTA formuláru. Pred vyplňovaním formuláru si skotrolujte platnosť pasu a kreditnej karty. Akceptované sú nasledovné typy kreditných kariet: MasterCard, VISA, American Express a Discover. ESTA formulár nájdete tu: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c250B7C4C-569E-C5B0-6EDA-FE7872788670_k6B37C28F-424A-3BF2-3F33-43754F4FAB08

Turecko

Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas . Minimálna platnosť pasu je 6 mesiacov od opustenia krajiny.

 

GDPR - Informácia o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť EVENTS, s.r.o. so sídlom Hattalová 12/A 831 03 Bratislava, IČO: 35906022 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33689/B (ďalej len „EVENTS“) poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby Eventsu (ďalej len „Klienti“) v súlade s ustanoveniami §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s článkami 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledovné informácie:

1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Klientov je EVENTS, ktorého identifikačné údaje sú uvedené vyššie.

2. Účelom spracúvania osobných údajov Klientov je poskytovanie služieb cestovnej agentúry, najmä nákup a predaj cestovných lístkov a iných cestovných cením, rezervovanie ubytovania, požičiavanie motorových vozidiel, rezervovanie vstupeniek na kultúrne alebo športové podujatia, sprostredkovanie uzatvorenia poistenia, zariaďovanie vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou a ponuka ďalších služieb vo forme zasielania newslettra.

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb cestovnej agentúry, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je tiež súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zariadenia vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou, pretože medzi takéto osobné údaje patria aj osobitné kategórie osobných údajov. Tretím právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov sú oprávnené záujmy Events spočívajúce v práve podnikateľa informovať existujúcich Klientov o aktuálnych službách zasielaním newslettra.

4. V súvislosti s poskytovaním služieb Klientom môže Events poskytnúť osobné údaje viacerým príjemcom. Títo príjemcovia majú voči Events postavenie sprostredkovateľov a poskytujú Events služby, ktoré mu umožňujú poskytovať služby Klientom. Ide najmä o spoločnosti prevádzkujúce rezervačné systémy leteniek, poskytujúce cloudové riešenia pre e-mailové služby, zabezpečujúce help desk systémy, realizujúce vízový servis a poradenstvo, sprostredkúvajúce poistenie, vykonávajúce správu IT systémov, poskytujúce fakturačné služby a spracovanie účtovníctva a sprostredkujúce predaj leteniek a iných cestovných cenín.

5. V súvislosti s účelom spracúvania osobných údajov Klientov poskytuje Events osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov z dôvodu, že prenos osobných údajov Klientov je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb cestovnej agentúry uzatvorenej medzi Eventsom a Klientom:

 • letecké spoločnosti,
 • ubytovacie zariadenia,
 • požičovne automobilov,
 • cestovné poisťovne,
 • príslušné orgány vydávajúce víza,
 • železniční a autobusoví prepravcovia.

 

Títo príjemcovia môžu sídliť tiež v tretích krajinách mimo EÚ, kde nie sú zabezpečené primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov v zmysle rozhodnutia Komisie a takíto príjemcovia neprijali ani vnútropodnikové pravidlá schválené Úradom. Prenos osobných údajov Klientov do tretích krajín je nevyhnutný na splnenie predmetu zmluvy o poskytovaní služieb cestovnej agentúry uzatvorenej medzi Eventsom a Klientmi

6. Events uchováva osobné údaje Klientov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb Klientovi, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú.

7. Ak Events spracúvané osobné údaje nezískal priamo od svojich Klientov, získal ich od svojich firemných klientov, ktorí využívajú služby Eventsu pre svojich zamestnancov alebo manažérov, prípadne od cestovných agentúr spolupracujúcich s Eventsom a využívajúcich prístupy Eventsu do rezervačných systémov cestovných cenín. Takéto tretie strany poverili Events spracúvaním osobných údajov v sprostredkovateľských zmluvách.

8. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú Klienti voči Eventsu najmä nasledovné práva:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom,
 • práve na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov[1] ,
 • právo podať návrh na začatie konania voči Eventsu podľa §100 Zákona [2],

9. Poskytovanie osobných údajov Klientov je nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy na základe ktorej Events poskytuje Klientom služby cestovnej agentúry (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzatvorená v písomnej forme). Klient nie je povinný poskytnúť Eventsu osobné údaje, v takom prípade však nebude Events schopný poskytnúť svoje služby Klientovi v plnom rozsahu. Napríklad, ak Klient požaduje službu vydania víz a neposkytne Eventsu osobné údaje nevyhnutné na vydanie víz (napr. meno a priezvisko rodičov), nebude Events môcť Klientovi túto službu poskytnúť.

10. Events prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré zodpovedajú riziku porušenia práv Klientov. Opatrenia zohľadňujú najnovšie poznatky v tejto oblasti a Events na ich prijatie vynaložil zodpovedajúce náklady.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.


[1] Týka sa tých Klientov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu, t.j. pre účely zariadenia vydania víz v krajinách s vízovou povinnosťou

[2] Ak sa Klient domnieva, že Events porušil jeho práva vyplývajúce zo Zákona a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

© 2024 golfholidays.sk | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.